2019 metų gegužės 10-11 d.

Lietuvos filosofų draugija ir Vilniaus universiteto Filosofijos institutas

kviečia dalyvauti metinėje konferencijoje

LAIKO SAMPRATA FILOSOFIJOJE IR ANAPUS JOS

Laiko problema visuomet buvo svarbi tiek filosofijoje, tiek fizikos moksluose. Išsamiau aptarta Platono, Aristotelio ir šv. Augustino, laiko problemos analizė tęsiama scholastikos mąstytojų, o vėliau tampa ypač aktuali Naujųjų amžių filosofams – Descartes’ui ir Leibnizui. Laiko samprata sistemiškai išplėtojama Kanto, Hegelio, Husserlio darbuose, kol galiausiai išsiskaido į skirtingas laiko teorijas McTaggarto, Bergsono, Heideggerio, Whiteheado, Popperio, Levino, Deleuze’o, Derrida filosofijose. Paraleliai laiko samprata analizuojama ir fizikos moksluose – Newtono, Einsteino, Hawkingo, Prigogine’o teorijos pateikia skirtingas gamtos ir laiko aiškinimo versijas. Laiko aiškinimu grindžiami ir biologijos mokslai, evoliucijos, genetikos, epigenetikos teorijos. Geologinis laikas (antropocenas), virtualus laikas, laiko pagreitėjimas, atsitiktinumas ir tapsmas tampa svarbia šiuolaikybės problema, kuri apsvarstoma filosofijos darbuose ir šiuolaikinio meno praktikose.

Konferencijoje siūlome diskutuoti šiomis temomis:

  • laiko samprata filosofijos istorijoje;
  • fizikinės laiko smapratos;
  • fenomenologinės laiko sampratos;
  • laiko samprata XX a. filosofų darbuose (Bergson, Heidegger, Levinas, Deleuze, Derrida);
  • laiko samprata analitinėje filosofijoje ir logikoje;
  • laikas ir psichoanalizė;
  • laikas ir politika;
  • laikas ir biologija (evoliucija, genetika, epigenetika);
  • laikas ir religija (eschatologinis, mesianistinis laikas);
  • ateities scenarijai šiuolaikinėje teorijoje ir meno praktikose.

Konferencijoje dalyvaus kviestiniai pranešėjai:

Prof. James Williams (University of Dundee), knygos Gilles Deleuze’s Philosophy of Time: A Critical introduction and Guide (2011) autorius.

Prof. Arnaud Bouaniche (Université Lille 3), knygos Gilles Deleuze, une introduction (2007) autorius ir kritinių Henri Bergsono raštų rengėjas.

Tezes (iki 300 žodžių, nurodant savo instituciją ir pareigas) prašome siųsti adresu lfdkonferencija@gmail.com iki balandžio 8 d. Apie sprendimą informuosime iki balandžio 15 d.

Konferencijos mokslinis komitetas: Jonas Dagys, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Jolanta Saldukaitytė, Rita Šerpytytė, Audronė Žukauskaitė.

Konferencijos organizacinis komitetas: Povilas Aleksandravičius, Ruslanas Baranovas, Jonas Dagys, Vilius Dranseika, Daina Habdankaitė, Rita Šerpytytė.